اقدامات شریف امامی در نخست وزیری چه بود؟در شهریور1339شاه با منصوب کردن شریف امامی نخست وزیری مانند ازادی احزاب و فضای باز سیاسی و اصلاحات اقتصادی به دنبالاز سیاست های جدید دولت امریکا رفت حاصل  توافق شاه انگلستان با استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود

 

با روی امدن علی امینی چه اصطاحات شد؟ سیاست های پیش بینی شده امریکا در ایران به اجرا گذاشته شد قدم اول این سیاست مبارزه با فساد اداری بود که برای جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی و افتادن حکومت ایران صورت میگرفت اقدام دوره اصلاحات اقتصادی بود که برای تغیر زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی به اجرا امد

 

علی امینی که بود؟امریکا در این زمان برای هموار کردن سیاست های خود در ایران با برخی از رجال ایران  ارتباط برقرار کرد و خواستار برکنار شریف امامی و روی کار امدن علی امینی شد

 

چگونگی برکنار علی امینی را توضیح دهید؟محمد رضا شاه در فروردین 1341 به همران اسد االله  علم به امریکا رفت و با کمک انگلستان توانست امریکا را برکناری امینی راضی کند و خود مجری اصلاحات مود  نظر امریکا در ایران شودتاریخ منبع : تاریخ |تاریخ3
برچسب ها : امریکا ,امینی ,سیاست ,اقتصادی ,امامی ,اصلاحات ,شریف امامی ,اصلاحات اقتصادی ,نخست وزیری